HusCompagniet

När bygglovet är beviljat och vi har projekterat huset samordnar HusCompagniet en tid för tekniskt samrådsmöte hos kommunen. På samrådsmötet deltar du, HusCompagniets representant och din kontroll­ans­varige tillsammans med kommunens byggnads­inspektör.

Vid samrådsmötet går man igenom bland annat byggets planering och organisation, innehållet i kontrollplanen, bygghandlingar, kommunens behov av arbetsplatsbesök etc., för att bygglagstiftningens krav ska uppfyllas.

När byggnadsinspektören godkänt alla handlingar får du ett startbesked som anger att du får lov att börja bygga.

 

Ditt ansvar som kund:

Att närvara vid samrådsmötet.

 

Kontrollansvarig:

Den kontrollansvarige ska närvara vid ett tekniskt samråd och vidare vid besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.