HusCompagniet

Det är Energimyndigheten och Boverket som driver arbetet med att implementera EU-direktivet i svensk lagstiftning. Redan i juli 2017 förändrades Boverkets byggregler (BBR) i ett första krafttag. Nästa steg innebär skärpta energikrav som beräknas börja gälla den 1 januari 2020. Men vad innebär de nya, skärpta reglerna egentligen för dig som vill bygga eget hus?

Vad är en nära-nollenergibyggnad?
En nära-nollenergibyggnad är en byggnad med mycket hög energiprestanda och därmed energieffektivitet. Nära noll innebär att den låga mängden energi som krävs till huset bör i mycket hög grad komma från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.

Boverkets nya regler 2017
I juli 2017 togs det första steget i arbetet med att implementera EU-direktivet om nära-nollenergibyggnader genom att förändra Boverkets byggregler. Förändringen innebar dock inte några nya regler för nära-nollenergibyggnader, utan berörde framför allt ändrade formuleringar i regelverket. De skärpta kraven införs istället i det andra skedet, som beräknas träda i kraft 2020. Följande förändringar gjordes i juli 2017:

Systemgränsen ändrades från levererad energi till byggnaden till primärenergi

Byggnadens energiprestanda anges nu som primärenergital (EPpet). Det tidigare begreppet specifik energianvändning försvann.

Primärenergifaktorer infördes för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas

Kategorin elvärmda byggnader försvann

De fyra klimatzonerna ersattes av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå.

 

Skärpta krav från 2020
För att möta EU-direktivet ska alla nya byggnader i Sverige vara nära noll-energibyggnader från och med 2021. Energiprestanda bedöms utifrån en skala från A-G, där energiklass A motsvarar låg energiförbrukning, medan G innebär hög energiförbrukning. Boverkets förslag på nya skärpta lagkrav innebär att alla byggnader ska uppfylla energiklass C.

 

Så påverkar de nya reglerna dig
Hus som idag är byggda med energisystem som berg- eller jordvärme eller får sin energi från luft och vatten påverkas inte i någon större utsträckning av de nya kraven. För dig som har frånluftsvärmepump finns det en risk att du behöver byta värmesystem. Det beror på hur väl din frånluftsvärmepump presterar. Det är dyrare att installera bergvärme och jordvärme. Den positiva aspekten i det hela är dock målet att sänka energiförbrukningen, vilket i sin tur kommer ge dig lägre uppvärmningskostnader.

 

Våra hus möter framtidskraven
Tack vare vår välisolerade och täta byggkonstruktion håller våra hus energiklass B. I hus med många stora glaspartier och flera öppna ytor kan energiklassen ibland hamna på C.

Vi provtrycker våra hus för att säkerställa tätheten. Resultaten visar att vi uppfyller täthetskraven som ställs på passivhus. När du bygger hus med oss på HusCompagniet kan du alltså räkna med låga energiräkningar, samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid.

 

Så här fungerar energiklassningen av byggnader i Sverige
Alla byggnaders energiprestanda mäts efter en energiskala från A till G, där energiklass A står för en låg energiförbrukning, nära passivhus, B klarar framtidens krav, C motsvarar dagens krav på nya byggnader.

 

Energiprestanda

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden.
≤ = mindre än eller lika med.
> = mer än.
A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
B = EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
C = EP är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
D = EP är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
E = EP är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
F = EP är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.