HusCompagniet

Ansöka om bygglov

Det första steget i bygglovsprocessen är att skicka in din ansökan till byggnadsnämnden i din kommun. Det skiljer sig från kommun till kommun vilka delar som ska finnas med i din bygglovsansökan, men i de flesta fall behöver du en nybyggnadskarta och ritningar på tomten, huset och dess detaljer. Ritningarna ska vara detaljerade och skalenliga. Vi hjälper dig att ta fram alla ritningar som behövs till din ansökan. Vanligtvis behöver du också ange vem som är kontrollansvarig (KA) och ser till att projektet följer byggregler och möter kvalitetskrav. När du lämnat in din bygglovsansökan gör kommunens handläggare en snabb översyn för att avgöra om din ansökan är fullständig eller behöver kompletteras. Tänk på att handläggningen inte kan påbörjas förrän din ansökan är komplett. När din ansökan är fullständig tilldelas den en handläggare och ditt ärende skickas vidare till berörda förvaltningar inom kommunen.

Handläggning av din ansökan

Nu börjar handläggningen av ditt ärende. Byggnadsnämnden kontrollerar om det finns detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen där du vill bygga hus. Dina ritningar måste följa planerna för att kunna godkännas. I vissa fall kan bygglovsprövning göras på ansökningar med små avvikelser från detaljplanerna, men det är ingen garanti. Under handläggningen prövar Byggnadsnämnden även utformningen och lämpligheten utifrån plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Om det finns grannar eller andra sakägare som berörs av din bygglovsansökan kommer de informeras och ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Du får chansen att göra förändringar i din ansökan om det finns synpunkter. Ifall du inte vill ändra något prövas din ansökan i Stadsbyggnadsnämnden.

Beslut om bygglov

När handläggningen är klar fattas ett beslut om bygglov. Alla berörda parter, alltså även grannar eller andra sakägare, ska meddelas beslutet innan det blir juridiskt bindande. Det görs vanligtvis i lokaltidningen. Beslutet ska också publiceras i den digitala tidningen Post- och Inrikes Tidningar (POIT). Efter ungefär fyra veckor vinner beslutet laga kraft och kan inte längre överklagas. Ditt beviljade bygglov gäller i fem år, förutsatt att byggandet påbörjas inom två år.

Tekniskt samråd och startbesked

Om ditt bygglov beviljas lämnas ärendet över till en ny handläggare, en byggnadsinspektör, som granskar projektet utifrån ett byggnadstekniskt och juridiskt perspektiv. Det är även nu du ska lämna in tekniska handlingar med ritningar på konstruktion, ventilation, värme, vatten och sanitet. Ibland behövs också en geoteknisk undersökning genomföras.När byggnadsinspektören godkänt din ansökan får du ett startbesked som anger när du får lov att börja bygga. Dessförinnan håller byggnadsinspektören, byggherren och den kontrollansvariga ett tekniskt samråd, där förutsättningarna för projektet diskuteras.

Slutsamråd

Innan du får lov att flytta in i ditt nya hus ska ett slutsamråd hållas. Byggherren, den kontrollansvariga och bygginspektören ser efter att kontrollplanerna har följts. Slutsamrådet är en besiktning där man ser efter att kontrollplanerna har följts och att huset uppfyller boverkets krav för en nyproducerad bostad.  När du väl fått slutbesked kan du börja använda ditt nya hem.

Vad kostar det att söka bygglov?

Det är svårt att säga exakt hur mycket bygglovet kostar eftersom avgifterna skiljer sig från kommun till kommun. För ett nybyggt hus avgör storleken kostnaden, som varierar från 20 000 – 35 000 kronor beroende på ort. Dessutom kan det i vissa fall tillkomma kostnader för startbesked, tekniskt samråd och slutsamråd. Hör av dig till Byggnadsnämnden i din kommun för att få prisinformation.

Så lång tid tar det att söka bygglov

Väntan på bygglov kan kännas lång. Det tar tid att handlägga komplexa ärenden, inte minst när det finns detaljplaner och områdesbestämmelser att ta hänsyn till. Byggnadsnämnden har tio veckor på sig att handlägga ditt ärende från det att din ansökan är fullständig, men handläggningstiden kan förlängas ytterligare om din ansökan behöver utredas särskilt.

Med HusCompagniet kan du vara lugn - vi tar hand om allt

När du väljer oss på HusCompagniet som husleverantör får du kontaktpersoner som koordinerar hela byggprojektet, från planering och projektering till slutbesiktning av ditt hus. Våra arkitekter ser till att det tas fram alla ritningar och tekniska handlingar som behövs för att din ansökan ska betraktas som fullständig. Vi ser till att alla delar av projektet följer krav, lagar och byggregler till punkt och pricka. Det är enkelt, tryggt och smidigt att bygga hus med oss.